DORUK'TAN HABERLER
 

Kroner BT

CERRAHI İŞLEMSIZ ANJIYO TEKNOLOJISI 

KORONERBT (BILGISAYARLI TOMOGRAFI)

Halkarasında “ameliyatsız anjiyo” ya da “5 saniyede anjiyo” olarak tanınan KoronerBT Teknolojisi, kasık atar damarlarına bir girişim yapmadan ve damar yolu ilekoroner damarlara kadar uzanan bir kateter kullanılmadan uygulanan “sorunsuz,ağrısız” bir yöntem olarak biliniyor.

En önemliavantajı son derece güvenli olması ve kısa sürede tamamlanması. Riski ise yokdenecek kadar az. Kalp damarlarını görüntülemede kullanılan radyo kontrastmaddeye hastanın alerjisi yoksa “sıfır risk” taşıdığı bile ifade edilebilir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde dekalp ve damar hastalıklarından ölüm ve ölüme yol açan hastalıklar ilk sıralardayer almaktadır. Sonradan oluşan kalp hastalıklarının en sık nedenlerindenbirisi, kalbi besleyen kan damarlarının damar sertliği gelişmesi nedeniyletıkanmasıdır. Kalp damarlarının tıkanması ya da ciddi oranda daralması sonucukalp kasına yeterli kan gidememekte, kalp kası oksijensiz kalmakta ve kalpkrizi oluşmaktadır. Kalp damar hastalıklarından ölen hastaların üçte birihiçbir işaret olmadan, ilk belirtisi olan kalp krizi ile kaybedilmektedir.Hareketsiz ve stresli hayat tarzı, beslenme alışkanlıklarında değişiklikler sonyıllarda koroner arter hastalıklarının görülme oranını daha daartırmıştır.  Kalp hastalıkları yaş ilebirlikte daha farklı şekillerde kendisini göstermektedir. Sigara içmek, kanlipidlerinin (kolesterol, trigliserid) düzensiz olması, diyabet, obezite, erkeklerde45, kadınlarda 55 yaşını geçmiş olmak risk faktörleri arasında yer almaktadır.

Kalp damar hastalıklarına bağlıölümler ülkemizde de birinci sırada yer alıyor. Kalp damar hastalıklarındankorunma ve erken teşhis büyük önem taşıyor. Bu alanda teknoloji de büyük birhızla gelişiyor. “Compüterize Tomografi” (CT) kullanılarak yapılan koroneranjiyografi bunlardan biri.

Tıp, teknoloji dünyasındaki hızlıgelişmelerden yararlanan alanlardan biridir. Tanı ve tedavi teknolojilerindeulaşılan gelişmenin boyutları baş döndürücü bir hıza ulaşıyor. Daha ucuz, riskiaz, uygulaması ve hastalar tarafından kabul edilmesi daha kolay teknolojilerdenen çok da kardiyoloji bilimi istifade ediyor. Kalp damar hastalıklarının tanıve tedavisinde her yıl yeni ve yararlı teknolojiler devreye giriyor. “CompüterizeTomografi” (CT) kullanılarak yapılan koroner anjiyografi bunlardan biri. Belkide en önemlisi, en etkilisi.

Kasık atar damarlarına bir girişimyapmadan ve damar yolu ile koroner damarlara kadar uzanan bir kateterkullanılmadan uygulanan bu “sorunsuz, ağrısız ve ucuz” yöntemin sonuçlarıoldukça güvenli gibi görünüyor.

Tetkik son derece güvenli. Çok kısabir sürede tamamlanıyor. Riski yok denecek kadar az. Eğer kullanılan radyokontrast maddeye alerjiniz yoksa “sıfır risk” taşıdığı bile söylenebilir. Laboratuvaragirme ile incelemenin yapılıp bitmesi 15 dakika sürmektedir. Sıradan, sorunsuz,korkusuz ve güvenli bir inceleme.

“Girişimsel klasik koroneranjiyografi”nin koroner arter hastalıklarının tanısında “altın standart”olduğundan hiç kuşku yoktur. Ancak bilimsel veriler girişimsel koroneranjiyografi uygulanan hastaların yüzde 20-25 kadarında koroner arterlerinnormal bulunduğunu gösteriyor. Aynı bilimsel veriler girişimsel anjiyografiuygulanan hastaların yüzde 70’inde herhangi bir girişimsel tedavinin (stenttatbiki veya By-pass cerrahisi) gerekmediğini gösteriyor. Bu veriler koroneranjiyografinin bazen gereksiz yere uygulanabildiğinin kanıtları olabilir.

Yeni yöntem “CT koroneranjiyografi” ile klasik girişimsel anjiyografiyi karşılaştıran bilimselçalışmalar var ve sonuçlar birbiri ile yüksek oranda uyumlu.

Uzmanlar bu yeni yöntemin negatifprediktif değerinin yüzde 99, pozitif prediktif değerinin ise yüzde 87 olduğunubelirtiyor. Bu bulgular CT anjiyografi ile koroner hastalığı yoktur tanısınınyüzde 99, vardır tanısının ise güvenlik 87 güvenlik taşıdığını gösteriyor.Bütün bu veriler hastalar ve doktorlar için daha az zahmetli bir tanı yöntemiolan CT koroner anjiyografinin kalp damar hastalıklarının tanısında güvenlekullanılabileceğini gösteriyor.

KORONERBT NEDİR?

Kalp damarlarında meydanagelebilecek hastalıkların katetersiz, güvenilir, kolay yolla ve saniyeleriçerisinde 3 boyutlu olarak görüntülenmesidir. BT yalnızca damar lümenini değildamar duvarını da gösterebilen ve plak karakterizasyonu yapabilen ilknoninvazif görüntüleme metodudur. Kardiyak BT Anjiyografi 64 veya 128 Slice(Sanal Anjiyo) ile kalp damarlarınızı bir nefes tutumu kadar kısa bir süredekontrol ettirebilirsiniz.

Nativ Koroner Arterleringörüntülenmesi

By-pass greft patensisinindeğerlendirilmesi

Stent açıklığının değerlendirilmesi

KORONERBT NASIL YAPILIR?

Kalpdamarlarınızın görüntülenmesi zahmetsiz bir şekilde uygulanırken hiçbir önhazırlık ve laboratuvar tetkikleri gerektirmemektedir. Damardan verilen birkontrast madde sayesinde de üç boyutlu görüntüleme sağlayan geliştirilmişprogram ile hastanın değerlendirmeye alınacak olan koroner damarlarının farklıaçılardan görüntüleri alınmaktadır. Tıkalı damar veya daralma olan bir damarolup olmadığı kontrol edilerek bir tıkanıklık saptanması durumunda ise tedaviyöntemi uzman doktorlar ile programlanmaktadır. Üç boyutlu olan bu görüntülemeişlemi saniyeler içerisinde yapılabilirken toplam işlem süresi ortalama 15dakika içerisinde tamamlanmakta ve tetkik sonrası hasta günlük yaşamınarahatlıkla devam edebilmektedir.

KORONERBT KİMLERE YAPILMALIDIR?

• Yüksekrisk faktörü taşıyan tüm hastalara, Kardiyak BT Anjiyografi Yapılmalıdır.

• Kalpkrizi geçirme riski taşıyanlar

• Ailedekalp hastalığı olduğu bilinenler

• Koronerstent uygulanan veya koroner bypass geçirenler

• Streslive hareketsiz hayat tarzına sahip olanlar

• Tipikolmayan göğüs ağrısı olanlar

• Kalbibesleyen damarlarda doğuştan yapısal bozukluğu olanlar

• Şüpheliefor testi olanlar

• 40 yaşüstü erkekler ve menopoz sonrası kadınlar

•Kolesterol yüksekliği olanlar

• Yüksektansiyon ve şeker hastalığı olanlar

• Obeziteolanlar

• SigaraKullananlar

KORONERBT ZARARLI MIDIR?

Koronerkalp hastalığı gibi durumların tespiti günümüzde koroner BT (sanal anjiyo) ileçok kolaylaşmıştır. Sanal anjiyo kısaca koldan damara uygulanan kontrast maddeile damarların tomografik olarak görüntülenmesine verilen addır. Sanal anjiyoişlemi acısız ve hızlı bir işlemdir ayrıca damara giriş olmadığı için riskfaktörü minimuma indirilmiştir. Kontrast madde içindeki radyasyon oranı insanhayatı için tehlike teşkil edecek seviyenin çok çok altındadır. Bütün busaydıklarımız sanal anjiyonun zararsız bir işlem olduğunu ispatlar.

Bununyanında sanal anjiyo sayesinde koronar damarlardaki tıkanıklık ya da sertleşmeanında tespit edilir ve detaylı tetkikler ile tedavi başlamış olur. Bu da buyolla doğacak hastalıklar ve bunlardan ölüm oluşma olasılığını indirmektedir.

KORONERBT NİN RİSKLERİ VARMIDIR?

Toplumdakansız anjiyo olarak bilinen sanal anjiyo koroner damarlarda tıkanıklık ya dasertlik olup olmadığının tespitini sağlamada önemli bilgiler vermektedir. Busayede çok kısa sürede damarların içine giriş yapmadan bütün damarlarıgörüntülemek mümkün olmaktadır. Sanal anjiyo ile yapılan tespitlerde %100’eyakın doğruluk oranı mevcuttur.  Ancak buyöntemle koroner damarlarda darlık tespit edilmesi durumunda, darlık derecesihakkında daha detaylı bilgi edinmek ve tedavi yöntemini belirlemek amacıylaklasik anjiyografi yapılması gerekmektedir.

Sanalanjiyonun tıbbi olarak riski bahsi geçmeyecek kadar düşüktür. Sadece kontrastmaddeden dolayı hasadan alerjik reaksiyon alınabilir, dolayısıyla işlemden öncealerjik bir yapınız varsa bunu doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir.

Kontrastmaddenin içindeki radyasyon oranı insan sağlığına zarar vermeyecek seviyededir.Ayrıca sanal anjiyo esnasında damarların içine giriş yapılmadığı içinkomplikasyon görülme olasılığı iyice düşmektedir.

KORONERBT ANJİONUN KLASİK ANJİODAN FARKI NEDİR?

Geneldekansız anjiyo ya da 10 saniyede anjiyo adıyla anılan sanal anjiyografi, kornerdamarlarda tıkanıklık olup olmadığı, hem de damar sertliği varlığını ortayakoyabilen önemli veriler elde etmemizi sağlamaktadır. Sanal anjiyo ile kısa birsürede, damara dahi giriş yapmadan bütün damarları görüntüleyebilmek mümkündür.Ayrıca bu metot %100’e yakın bir güvenirliğe sahiptir.

Klasikanjiyografi kalp damarlarının kol veya bacak atar damarı yoluyla, yerleştirilenkataterler içerisinden uygulanan kontrast madde ile görüntülenmesidir. Buyöntemle konulan koroner arter hastalığı tanısı yüzde 100 doğrulukta teşhisedilebilmektedir. İşlem hazırlığıyla birlikte yaklaşık 30 dakika ile 1 saatarasında sürer. İşlem sonrasında da hastanın 24 saat süreyle, kullanılan atardamar bölgesine göre hastane içinde veya evde istirahati önerilir.

Sanalanjiyografi de ise kol toplar damarından direkt olarak kontrast maddeuygulanmakta ve damarlar tomografik olarak görüntülenmektedir. İşlem 10 saniyekadar kısa bir sürede gerçekleşmekte ve koroner damarlar normal bulunmuşsa,klasik anjiyografi ile eş değerde güvenilir bir tanı sağlamaktadır. Uygulanankontrast madde her iki yöntemde de benzer olup, alınan radyasyon miktarıgenellikle, klasik anjiyografiden daha azdır.

NEDENKORONER BT?

Klasikkateter anjiyografi yapılan hastaların önemli bir kısmında normal sonuçlarrapor edilmektedir. Bu grupta yer alan kişilere klasik kateter anjiografiyegöre Kardiyak BT Anjiyografi yapılması hasta açısından hastanede kalış, yatakistirahati gerektirmemesi açısından daha konforlu olmaktadır. Ayrıca kalpdamarlarının görüntülenmesi esnasında tetkike dahil olan kesimlerde, aort(anevrizma gibi anormal genişleme durumları), pulmoner arter lümenleri,akciğerler, karaciğer ve böbrek üstü bezi gibi yapılar, kemik yapılardadeğerlendirilir. Bu sistemlerden kaynaklanan birtakım patolojilerde aynıseansta aydınlatılmış olur. Bu nedenle atar damara girerek işlem yapmanın vehastanede kalışa bağlı birtakım problemlerin riskini almak yerine Kardiyak BTAnjiyografi yapılması gittikçe yaygınlaşmaktadır.

KORONERDIŞI KULLANIM

VentrikülFonksiyonu

Retrospektifgating yöntemiyle yapılan kardiyak BT tetkikinde elde edilen verilerle çok kesitliBT’nin teknik özelliklerine bağlı olarak 10-20 fazlı sine görüntüleroluşturulabilmektedir. Sine BT görüntüleri kullanılarak belirlenen fonksiyoneldeğerlendirme sonuçları ile ekokardiyografi ve MRG sonuçları arasında belirginfark saptanmamıştır [34]. Ekokardiyografi ve MRG tetkikleri varken fonksiyoneldeğerlendirme için BT kullanılmaması gereklidir. Ancak koroner değerlendirmeile fonksiyonel değerlendirmenin eş zamanlı uygulanması pek çok ek bilgisağlamaktadır.

Miyokardiyalcanlılık ve iskemi değerlendirilmesi

KardiyakBT tetkiki esnasında alınan görüntülerin iyokardiyal perfüzyon hakkındasemikantitatif bilgiler verdiği gösterilmiştir. Erken fazda alınan görüntülerininfarktüs alanını olduğundan küçük gösterdiği, kontrast madde verilmesinden10-15 dakika sonra alınan görüntülerde saptanan infarktüs alanının isepatolojik olarak belirlenen infarkt alanı ile tam olarak uyum gösterdiğibildirilmektedir. Geç fazda değerlendirme yapılabilmesi için hastaya ek taramayapılma zorunluluğu günümüzde bu yöntemin kullanımını kısıtlamaktadır. Erkenfaz görüntülerin rutin kullanılması için ise geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaçvardır.

PulmonerEmboli

Sonyıllarda pulmoner BT anjiyografi birçok tıbbi merkezde pulmoner emboli şüphesibulunan hastaların değerlendirilmesinde V/P sintigrafisinin yerini almıştır. [6,16]Pulmoner emboli tanısındaki bu rol değişikliğinin birkaç temel nedenimevcuttur. Bunlardan birincisi; ÇKBT cihazlarına artık birçok merkezde kolaycaulaşılabiliyor olması ve pulmoner BT anjiyografi tetkikinin çok kısa sürede venon-invaziv olarak yapılabilmesidir. V/P sintigrafisine ise hala ancak sınırlımerkezlerde ulaşılabilmekte ve her zaman tetkikin yapılabilmesi mümkün olmamaktadır. Bir diğer sebep ise BT anjiyografi değerlendirmesinin V/Psintigrafisine göre daha tutarlı ve net bir şekilde yapılabilmesidir. Yapılanbirçok araştırmada V/P sintigrafisi değerlendirmesinde iki farklı yorumcununsonuçları arasında geniş bir değişkenlik bulunabildiği, BT anjiyografideğerlendirmesinde segmental ve subsegmental dallar düzeyinde bile farklıdeğerlendiricilerin sonuçları arasında yüksek seviyede uyum bulunduğuraporlanmıştır.

KapakHastalıkları

Sinegörüntüler kullanılarak mitral ve aortik kapakların değerlendirildiğiçalışmalarda kapak patolojilerinin yüksek kesinlikte saptandığı gösterilmiştir.Aortik stenoz tanısında sistol esnasında kapak alanı değeri kullanılmaktadır.Diyastol esnasında kapakta oluşan açık alan değeri yetmezlik miktarınınbelirlenmesinde kullanılmaktadır. Kapakçıklarda yoğun kalsifikasyonu olanhastaların BT ile değerlendirilmesi güçleşmektedir.

Buhastalarda negatif görüntüler oluşturularak Kalsifikasyonların siyahadöndürülmesi değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Ekokardiyografi ve MRG ileyeterli değerlendirilemeyen az sayıda hastada BT ile değerlendirmedüşünülebilir. Koroner arter hastalığı için BT anjiyografi uygulanan tümhastalarda ise kapak fonksiyonları değerlendirilmelidir Koroner ve pulmonervenöz anatomi Koroner BT anjiyografi tetkiki ile koroner arterlerle beraberkoroner venler de değerlendirilebilmektedir.

Koronervenler yoluyla uygulanacak girişimsel işlemler öncesinde venöz anatomininbelirlenmesi için kullanılacak tek yöntem günümüzde BT anjiyografi tetkikidir[39]. Aritmi tedavisi amacıyla uygulanan pulmoner ven ablasyon işlemi sayısındason yıllarda hızla artış olmuştur. Kardiyak BT ile pulmoner arter ve solatriyum anatomisi, atriyumun özefagus ve aorta ile olan ilişkileri üç boyutluolarak gösterilebilmektedir.

Eldeedilen görüntüler işlem sırasında yol gösterici olarak kullanılmakta, pulmonerven varyasyonlarına bağlı işlem tekrarlarının önüne geçilmektedir. Özefagus veaorta ile yakın ilişki gösteren atriyal segmentler korunarak hayati tehlikeyaratacak fistül oluşumları engellenmektedir. Ablasyon sonrası en sık saptanankomplikasyon pulmoner venlerde stenoz oluşmasıdır. İşlem sonrasında pulmonervenlerin değerlendirilmesinde de kardiyak BT kullanılmaktadır.

KonjenitalKalp Hastalıkları

Konjenitalkalp hastalıklarının değerlendirilmesinde en sık kullanılan noninvazivgörüntüleme öntemleri hastaya X ışını ve kontrast uygulanmayan ekokardiyografive MRG’dir. Ekokardiyografi görüntüleme penceresindeki darlık nedeniyle kalpdışı anomalileride olan konjenital kalp hastalıklarında yeterli değerlendirmesağlamamaktadır. Ekokardiyografi ile yeterli düzeyde değerlendirilemeyenvakalarda kardiyak MRG tetkiki kullanılarak kalp ve diğer tüm ana vasküleryapılar istenen düzlemde anatomik ve fonksiyonel olarakdeğerlendirilebilmektedir.

MRGtetkikinin uygulanamadığı kalp pili olan hastalar ve cerrahi olarakyerleştirilen metalik implantların yarattığı artefaktlar nedeniyle MRG tetkikiile yeterli görüntü kalitesine ulaşılamayan hastalar kardiyak BT’nin hastagrubunu oluşturmaktadır (Resim 6). Kardiyak BT tetkikinin sağladığı yüksekyumuşak doku ve uzaysal çözünürlük sayesinde Fallot tetralojili hastalarda anatomive stenozlar belirlenebilmektedir. Konjenital kalp hastalıklarına sıklıklakoroner anomaliler de eşlik etmektedir.

Buhastalarda koroner anomalilerin cerrahi öncesinde kardiyak BT ile saptandığıgösterilmiştir. Aort koarktasyonu, venöz dönüş anomalileri ve patent duktusarteriyozus gibi vasküler patolojilerin değerlendirilmesinde de kardiyak BTyüksek kesinlikte sonuçlar sağlamaktadır. Postoperatif konjenital kalphastalıklarında ventrikül fonksiyonları değerlendirilerek hastalığın tedaviyecevabı takip edilebilmektedir.


TIBBİ KADROMUZ

Doktorunuz hakkındaki detaylı bilgilere, hastane ve bölüm seçerek kolayca ulaşabilirsiniz.