GENEL KURULA DAVET
 

Sina Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Yavuz Selim Mah. Ankara Cad.No:235 Yıldırım/BURSA


Genel Kurul Toplantısına Davet;


Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/10/2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 23/11/2019 tarihinde, saat: 15,00’da, ANKARA CAD.No: 235 Yıldırım/BURSA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.


Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.


Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.


GÜNDEM:

 1. 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 2. 2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
 3. 3- Denetçi Raporunun Okunması,
 4. 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
 5. 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
 6. 6- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 7. 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
 8. 8- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve Görev süresinin belirlenmesi,
 9. 9- Denetçinin seçimi,
 10. 10- Ana Sözleşmenin 3.cü Maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.
 11. 11- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Mad. hususunda gerekli yetki ve izinin verilmesi.
 12. 12- Dilek ve Temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.


Vekâleti veren


Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:


Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

TIBBİ KADROMUZ

Doktorunuz hakkındaki detaylı bilgilere, hastane ve bölüm seçerek kolayca ulaşabilirsiniz.